Begrippenlijst

Auto leasen is vrij nieuw voor jou en je wilt weten wat er bedoeld wordt met bepaalde autolease begrippen? Vindt hieronder een uitleg van de belangrijkste lease begrippen. Indien u autolease begrippen mist, dan kunt u natuurlijk altijd via ons contactformulier contact met ons opnemen.

Aanbetaling
De lessee betaalt bij het aangaan van een contract vaak een bedrag aan de lessor waardoor de lessor zijn financiële risico’s kan inperken. De maandelijkse leasetermijn wordt verlaagd door de het doen van de aanbetaling.

Administratiekosten
Een kostenopslag in de maandelijkse leasetermijn als dekking van de administratieve handling.

Afkoop
Indien de lessee zijn contract voor het einde van de overeengekomen leasetermijn wil beëindigen dan zal de lessee een afkoopsom moeten betalen en de leaseauto moeten retourneren. De afkoopsom is gebaseerd op het verschil tussen de handelswaarde en de boekwaarde, vermeerderd met eventuele kosten en winstderving.

Afkoop eigen risico
Het bedrag dat de lessee dient te betalen bij ontstane materiële schade aan de leaseauto, die (bewust) niet is verzekerd. De hoogte van het eigen risico kan de lessee zelf afspreken met leasemaatschappij.

Afleveringsverklaring
Deze verklaring geeft de lessee schriftelijk af bij het sluiten van het leasecontract. De leasetermijn en de gegevens zoals het kenteken en de definitieve afleveringsdatum staan hierin opgenomen.

Afschrijving leaseauto
De technische of economische waardevermindering van een investering (lees: leaseauto), die op een door de belastingdienst geaccepteerde wijze, als kosten ten laste mag worden gebracht van de jaarlijkse winst. De afschrijvingsperiode kan de economische levensduur zijn of de afgesproken leaseperiode.

Bank gebonden leasemaatschappij
Een leasemaatschappij die onderdeel is van een bank. Een voorbeeld hiervan is ING Carlease.

Bedrijfswagen
Een bedrijfswagen is een bestelwagen of vrachtauto die wordt ingezet voor overwegend zakelijk gebruik.

Beëindigingskosten
De kosten die in rekening worden gebracht voor het voortijdig afbreken van een leasecontract

Bijtelling
Bijtelling is de waardering die wordt gegeven voor het privégebruik van de leaseauto. De huidige bijtelling percentages voor de Nederlandse auto lease bedragen 14%, 20% en 25%. De cataloguswaarde van de leaseauto vermeerderd met de waarde van de accessoires wordt tegen het van toepassing zijnde percentage bijgeteld op het loon van de werknemer of het inkomen van de onderneming.

Boekwaarde
De waarde van het leaseobject op een zeker moment. Deze waarde wordt onder meer bepaald door de door de leasemaatschappij gedane investering ten behoeve van het leasecontract en de tot op dat moment aan de lessee in rekening gebrachte bedrag van afschrijving.

Borgstelling
Een rechtshandeling waarmee een persoon (de borg) zich garant stelt voor de verplichtingen van een andere persoon (de lessee) die bijvoorbeeld voortkomen uit een leaseovereenkomst. Indien de lessee niet presteert (lees: niet betaalt), is de borg verplicht in zijn plaats te voldoen.

BPM
Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen. De eenmalige belasting die aan de Belastingdienst is verschuldigd bij registratie van personenauto’s, bestelauto’s en motorrijtuigen.

Brandstofpas
Een door de leasemaatschappij aan de lessee/berijder ter beschikking gestelde identificatiepas waarmee de brandstofkaart maatschappij opdracht krijgt brandstof te leveren aan de leaserijder. De meest voorkomende brandstofpassen zijn die van Travel Card en Multi Tank Card en MKB-brandstof die vrijwel alle tankstations in Nederland toestaan.

Catalogusprijs
De in Nederland door de autofabrikant of importeur aan wederverkopers kenbaar gemaakte prijs inclusief BTW, die naar zijn inzicht bij verkoop aan de uiteindelijke afnemer valt te berekenen zonder de BPM.

Complementaire kosten
Afhankelijk van de leasevorm die de lessee kiest, dient de lessee rekening te houden met aanvullende kosten bovenop de leasetermijn. Deze kosten bestaan uit brandstof en bij financiële en netto operationele lease de verzekeringskosten, belastingen en kosten voor onderhoud.

Consumentenprijs
De catalogusprijs, vermeerderd met BPM.

Contractduur
De periode tussen de begindatum en de verwachte einddatum van het leasecontract in maanden. Deze einddatum wordt lang altijd gehaald hetgeen leidt tot een afkoop en het aanbod van een occasionlease.

Dagwaarde
De waarde van het object (leaseauto) in het economisch verkeer.

Eigen Risico
De niet verzekerde schade die in rekening wordt gebracht bij de Lessee. Dit kan ook worden afgekocht.

Eigendomsoverdracht
Dit komt aan de orde bij het einde van de leasetermijn. Bij financial lease heeft de lessee meestal de optie om het eigendom van de leaseauto te verkrijgen. Bij operationele lease zal de bedrijfswagen in beginsel eigendom van de leasemaatschappij blijven, behalve als in het contract anders is overeengekomen.

Energielabel
Het label waarmee het energieverbruik van producten wordt uitgedrukt. Bij auto’s wordt dit uitgedrukt in een letter waarbij A het zuinigst is en H staat voor het minst energie zuinige label. Voor A en B labels geldt vaak ook een lagere bijtelling

Expiratie
Het moment waarop het leasecontract eindigt.

Financial lease
Financial lease of financiële lease is de leasevorm waarbij het economisch eigendom wordt afgestaan aan de lessee en waarbij de lessee aan het eind van de leaseovereenkomst een optie heeft op overname van de leaseauto tegen een vaak symbolisch bedrag. De Belastingdienst beschouwt de lessee als eigenaar waardoor de leaseauto op uw balans wordt geactiveerd. Er bestaat een mogelijkheid tot investeringsaftrek indien het een auto met grijs kenteken betreft of een auto voor beroepsvervoer aangaat.

Fiscale bijtelling
De fiscale bijtelling is het voordeel dat een lessee heeft van het privégebruik van een leaseauto. Afhankelijk van de auto wordt er een forfaitair bepaald bedrag opgeteld bij het loon of inkomen van de lessee.

Fiscale waarde
De Fiscale waarde is de grondslag waarop de fiscale bijtelling wordt berekend door de fiscus. De waarde is sinds juli 2006 gelijk aan de consumentenprijs bij afgifte van het kenteken, inclusief alle opties, accessoires BTW en BPM.

Full operational lease
Full operational lease is de complete vorm van lease waarbij alle financiële en administratieve lasten van het wagenpark worden verlegd naar de leasemaatschappij. De risico’s, belastingen, verzekering en onderhoud wordt overgenomen door de leasemaatschappij. Zowel het juridisch als economisch eigendom blijft bij de leasemaatschappij. Er is geen sprake van vreemd vermogen voor uw balans waardoor de liquiditeit en solvabiliteit worden aangetast. Deze vorm van lease komt het meeste voor en lijkt vooral op lange termijn verhuur van de auto.

Full service lease
Zie ook operational lease. Deze vorm is de meest vergaande vorm van lease waarbij daadwerkelijk alles aangaande het wagenpark is uitbesteed aan de leasemaatschappij.

Grijs kenteken
Gebruikte terminologie voor een bestelwagen en/of voor een vrachtwagen.

Hybride
Een voertuig dat door een combinatie van twee krachtbronnen aangedreven wordt, bijvoorbeeld door een benzinemotor en elektromotor.

Investeringsaftrek
De investeringsaftrek is het bedrag dat men kan aftrekken van de winst indien er is geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen. Door de investeringsaftrek wordt de winst lager en betaalt u dus minder belasting. Vooral interessant bij financial lease voor de lessee.

Jaarkilometers
Dit zijn de kilometers die met de leasemaatschappij overeen worden gekomen. Leaseaanbiedingen of offertes beginnen vaak vanaf 15.000 of 20.000 kilometers per jaar. Toch is het gemiddeld aantal kilometers voor leaseauto’s rond de 30.000. Met andere woorden houdt rekening met een hoger leaseprijs als u op eerste blik denkt te moeten gaan betalen. Bekijk daarom ook goed wat uw verwachte jaarkilometers zijn.

Juridisch eigendom
Eigendom is het meest omvattende recht dat een (rechts)persoon op een zaak kan hebben. Het staat de eigenaar vrij om met uitsluiting van eenieder van een zaak gebruik te maken, mits dat gebruik niet in strijd is met rechten van anderen of met wettelijke voorschriften en regels. Een eigenaar heeft ook de beschikkingsbevoegdheid om bijvoorbeeld het leaseobject te verkopen en aan de koper na betaling van de koopsom de eigendom te verschaffen.

Kilometerafrekening
De afrekening van het verschil tussen de overeengekomen en het werkelijk aantal gereden kilometers. Meestal worden deze periodiek afgerekend tussen lessee en lessor.

Kilometervergoeding
De kilometervergoeding kan een werkgever aan een werknemer geven of een zzp’er aan zichzelf uitkeren voor zakelijke kilometers (tevens kilometers voor woon-verkeer). Deze vergoeding kan men zelf bepalen, echter slechts tot € 0,19 is de kilometervergoeding onbelast.

Leaseauto
Het verschaffen van het gebruiksrecht van een auto aan een lessee voor een overeengekomen periode tegen een periodieke betaling van een vastgesteld bedrag.

Leasecalculatie (gesloten)
Bij gesloten calculatie is het positieve dan wel negatieve exploitatie het risico voor de lessor. Wel kan overeengekomen worden dat bepaalde onderdelen van de leaseprijs hiervan worden uitgesloten.

Leasecalculatie (open)
Bij open calculatie worden positieve verschillen in de exploitatie verrekend en is de gebruikelijke methode operationele lease. De wijze van calculeren wordt voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst overeengekomen tussen lessee en de lessor. Bij de open calculatie heeft de lessee volledig inzicht in de opbouw van de leaseprijs. Er vindt gehele of gedeeltelijke nacalculatie plaats.

Leasecontract
Een overeenkomst betreffende lease tussen een lessor en een lessee.

Leaseprijs
Periodiek verschuldigde vergoeding te betalen voor het gebruik van de leaseauto en de overeengekomen dienstverlening.

Leaseregeling
Het Besluit van de Staatssecretaris van Financiën over de criteria waaraan leaseovereenkomsten moeten voldoen zodat fiscaal de overeenkomst als operationele lease wordt gekwalificeerd. Het besluit geeft duidelijkheid over het activeren van en afschrijven op de betreffende leaseobjecten.

Leasetermijn
De periodiek door lessee te betalen prijs voor het gebruik van de auto en de afgesproken dienstverlening.

LeaseVergelijker
Online calculeren van nieuwe leaseauto’s bij meerdere online leasemaatschappijen tegelijk.

Leasing
De vorm van krediet waarbij de kredietverstrekker ( lees: lessor) in geval van autolease auto’s aankoopt en deze gedurende een vooraf overeengekomen termijn tegen een vergoeding ter beschikking stelt aan een leaserijder of lessee. Bij autolease wordt er veelal aanvullende dienstverlening geleverd zoals het onderhoud, de verzekering etc. De lessee heeft het gebruiksrecht over het object, maar niet het juridisch eigendom. Bij operational lease blijft tevens het economische eigendom bij de leasemaatschappij.

Lessee
De (rechts)persoon die het gebruiksrecht heeft over het leaseobject ook wel de leasenemer genoemd.

Lessor
De leasemaatschappij (Leasegever)

Maandtermijnen
Periodiek verschuldigde leasebedragen.

Meer – minderkilometers
Verschil tussen het aantal contractueel afgesproken en het aantal werkelijk in een jaar gereden kilometers. Deze worden aan het eind van elk kalenderjaar en/of aan het eind van het leasecontract afgerekend tegen de prijs die hiervoor in het leasecontract is bepaald.

MRB
Dit staat voor Motorrijtuigenbelasting. De belasting maandelijks betaald door de kentekenhouder van een personenauto, bestelauto, vrachtauto, motorrijwiel etc. Momenteel zijn er diverse auto’s op de markt waarvoor geen MRB dient te worden betaald. Deze vallen tevens in de categorie 14%bijtelling.

Netto operational lease
Dit is operational lease waarbij de Motorrijtuigenbelasting, de rente en de aflossing/afschrijving zijn gecalculeerd in de prijs. Overige prijscomponenten als onderhoud en verzekering kan de lessee zelf uitkiezen of toevoegen aan de lease overeenkomst.

Occasionlease
Een gebruikte leaseauto wordt opnieuw ingezet. De grote voordelen zijn de gunstige leaseprijs en dat de auto direct uit voorraad leverbaar is.

Ongevallen inzittenden verzekering (OIV)
Een verzekering welke door de gebruiker van een motorvoertuig kan worden afgesloten ter dekking van een vast bedrag voor iedere inzittende die door een ongeval blijvend invalide wordt of overlijdt.

Overnamebonus
Vooraf afgesproken vergoeding voor de overnamekandidaat afkomstig van de huidige contractant.

Restlooptijden
Resterend aantal maanden tot het einddatum van het contract.

Schadeverzekering inzittenden (SVI)
Een verzekering voor letselschade die dekking biedt tot een maximum van het verzekerde bedrag van inzittenden en bestuurder als gevolg van een ongeval.

Shortlease
Met shortlease huurt u voor een korte periode een auto. U betaald een afgesproken maandbedrag inclusief een bepaald aantal vrije kilometers. Zo krijgt u de flexibiliteit van een huurauto maar wel met alle faciliteiten van een leaseauto.

Slotsom
Een koopoptie waarbij de lessee de kans heeft om zonder verplichting, tegen een bij het afsluiten van het contract vastgelegde prijs de auto te kopen.

Vervaldatum
De datum waarop een contractueel afgesproken betaling of prestatie expireert. Bijvoorbeeld wanneer recht ontstaat op vervangend vervoer of wanneer de leasetermijn dient te zijn betaald.

Verzekering
Het onderbrengen van risico’s bij een verzekeringsmaatschappij. We onderscheiden o.a.: -WA (=Wettelijke Aansprakelijkheid). -Cascoschade. – Verhaalsservice. – Rechtsbijstandverzekering – SVI, OIV en POI. Dekkingsmogelijkheden zijn er: voor de lessor (evt. samen met onderhoud), zie full service lease, voor de vendor (evt. samen met lessor), voor de lessee (in een eigen ‘cover’-verzekering, met verpanding van verzekeringspenningen, of medeverzekerdheid van de lessor)