Disclaimer

Aanvaarding voorwaarden
De LeaseVergelijker website wordt onderhouden door LeaseVergelijker. Op de inhoud en het gebruik van de LeaseVergelijker website zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van de LeaseVergelijker website houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in. LeaseVergelijker behoudt zich het recht voor de LeaseVergelijker website alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek deze pagina op de LeaseVergelijker website daarom regelmatig om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van de LeaseVergelijker website, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan LeaseVergelijker, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Hiervan zijn uitgezonderd de teksten en afbeeldingen welke door derden aan LeaseVergelijker zijn aangeleverd, welke teksten en afbeeldingen onder een licentie worden gebruikt. Anders dan voor persoonlijk gebruik van de LeaseVergelijker website, mag niets van de LeaseVergelijker website worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van LeaseVergelijker.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Aan de informatie op de LeaseVergelijker website kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. LeaseVergelijker spant zich in om de informatie op de LeaseVergelijker website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. LeaseVergelijker sluit iedere aansprakelijkheid voor op de LeaseVergelijker website verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit.
De aanbiedingen op de LeaseVergelijker website worden geplaatst door derden en zijn geheel verblijvend. LeaseVergelijker sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de door derden op de LeaseVergelijker website geplaatste aanbiedingen uitdrukkelijk uit.

Beschikbaarheid
LeaseVergelijker spant zich in om de LeaseVergelijker website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van de LeaseVergelijker website.

Hyperlinks
Hyperlinks op de LeaseVergelijker website kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan LeaseVergelijker. LeaseVergelijker biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien de informatie op websites die niet door LeaseVergelijker worden onderhouden, de informatie op websites waarnaar op de LeaseVergelijker website wordt verwezen en/of de informatie op websites die naar de LeaseVergelijker website verwijzen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verband houdende met deze voorwaarden en/of het gebruik van de LeaseVergelijker website worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Haarlem